top of page

היבטים משפטיים בתיעוד אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה

רבים מהמיזמים החברתיים שקמו מתחילת המלחמה מעוניינים להשתמש ביצירות כגון צילומי סטילס, קטעים מתוך שידורי טלוויזיה או עיתונים ומוסיקה. תכנים אלה הם יצירות מוגנות בזכויות יוצרים. כדי שניתן יהיה לעשות את הדברים החשובים שאתם.ן רוצים.ות לעשות, יצרנו מסגרת פעולה כזו:

בעקבות אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה קמו מיזמים רבים לתיעוד האירועים הקשים: מה שקדם לאירועי אותו יום, הלחימה, מה שהתרחש באותו יום נורא ובימים שלאחריו. מיזמים אלו מגוונים ושונים זה מזה מבחינת מי שעומדים מאחורי היוזמה, סוגי החומרים שנאספים ומתועדים, הדגשים והמטרות השונות.

מתוך רצון לסייע לפעולתם החשובה של מיזמים אלו, אנחנו מגישים כאן מסמך עקרוני שמתייחס להיבטים משפטיים בתיעוד אירועי השבעה באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל". המסמך מציג עקרונות משפטיים כלליים, ומתמקד בהיבטים של דיני זכויות יוצרים ושל הגנת הפרטיות.

כהשלמה למסמך הכללי, הוכנו עבור מיזמי התיעוד כתבי הסכמה מתאימים, שמוצעים לשימושם של מיזמים חברתיים בתחום זה בלבד. כתבי ההסכמה זמינים כקבצי "טמפלט" מודולאריים, שניתנים להתאמה לצרכים של כל מיזם:

כתב הסכמה לראיון - זהו טופס ההסכמה, שבו מי שמתראיין.ת למיזם תיעוד מסכים.ה לראיון, ולשימושים שונים בראיון,  שעליהם יוסכם בינו.ה לבין המיזם.

כתב הסכמה למסירת חומר תיעודי - זהו טופס ההסכמה, שבו מי שמוסר.ת חומרים תיעודיים למיזם מסכים.ה לשימושים השונים בהם, לפי מה שיוסכם בינו.ה לבין המיזם.

טופס צוות מתעדים - טופס זה נועד להסדיר את היחסים בין מי שעובדים.ות (או מתנדבים.ות) במיזם תיעוד לבין מובילי.ות המיזם.

הסכם הפקדת חומרים בארכיון - טופס זה מסדיר את היחסים בין המיזם לבין ארכיונים, ספריות או גופים אחרים, פרטיים או ציבוריים, אם וכאשר המיזם ירצה להפקיד בידיהם את החומרים. 

מסמך להורדה

תיעוד אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה: עקרונות משפטיים כלליים

הסכם הפקדת

חומרים בארכיון

טופס צוות מתעדים

כתב הסכמה

למסירת חומרי תיעוד

כתב הסכמה

לריאיון 

במסגרת מפגש זום שהתקיים ב-20.11.2023, הצגנו בפני פורום מובילי יוזמות תיעוד במלחמה את העקרונות המרכזיים של היבטי זכויות היוצרים והגנת הפרטיות בהקשר של פעילות מיזמי התיעוד, וכן ניתן הסבר לגבי השימוש בטפסים. ניתן לצפות בהקלטה של המפגש כאן:

bottom of page